วิจัยตลาด-การศึกษาความต้องการที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองของประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

การวิจัยตลาด การศึกษาความต้องการที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ของประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

การศึกษาวิจัยตลาด ในครั้งนี้ ทำการศึกษาเพื่อเป็นแนวทาง ในการแก้ไขความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของประชาชน รวมทั้งการวางแผนรองรับการขยายตัว ด้านที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นข้อมูลให้กับบริษัท ฯ ในการจัดทำโครงการ ที่อยู่อาศัยของประชาชนในเขต อำเภอเมือง จ. นครศรีธรรมราช ให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในจังหวัด

ขอบเขตการศึกษา

ด้านระยะเวลาการศึกษา ในระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2551 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2551รวมระยะเวลา 7 วัน
ด้านเนื้อหาการศึกษา เป็นการศึกษาเฉพาะความต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ของประชาชนในเขต 3 อำเภอ ใกล้ตัวเมือง ในรัศมีโดย ประมาณ 40 กิโลเมตรจาก อ. เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ด้านประชากร คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอปากผนัง อำเภอพระพรหม อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1,508,180 คน ( 3 อำเภอ มีประชากร 412,719 )
กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 235 ราย (สถานที่เข้าสำรวจ เก็บข้อมูลจาก อ.ปากพนัง 40 ราย พระพรหม 40 รายที่เหลือ เป็น อ.เมืองนครศรีธรรมราช
ผลการสำรวจ พบว่า

ส่วนที่ 1
ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 59.25 เป็นเพศหญิง จำนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 53.6

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอายุ 25 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.8 รองลงมาคือ มีอายุ 31 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.3 อายุ 56 ปีขึ้นไป มีจำนวนน้อยที่สุด คือ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3

กลุ่มตัวอย่าง มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 102 คนคิดเป็นร้อยละ 43.4 รองลงมาคือการศึกษาระดับ ม.6/ปวช. จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 และการศึกษาระดับ สูงกว่าปริญญาโท มีจำนวนน้อยที่สุด คือ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6

กลุ่มตัวอย่าง มีสถานภาพสมรส จำนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 66.0 รองลงมาคือมีสถานภาพโสด จำนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 และมีสถานภาพหย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 7.00

กลุ่มตัวอย่าง มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว จำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 รองลงมาคืออาชีพพนักงานเอกชนจำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 25.1 และอาชีพเกษตรกร มีจำนวนน้อยที่สุด คือ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8

กลุ่มตัวอย่าง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 8,001 – 15,000 บาท จำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 41.28 รองลงมาคือรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 15,001 – 20,000 บาท จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 16.17 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป จำนวนน้อยที่สุด คือ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.96

กลุ่มตัวอย่าง มีจำนวนสมาชิกในครอบครัว 3-5 คน จำนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 39.6 รองลงมา คือ จำนวนสมาชิก 1 – 3 คน จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 และมีจำนวนสมาชิกตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป มีจำนวนน้อยที่สุด คือ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 28.9

ส่วนใหญ่มีสภาพที่อยู่อาศัย อยู่บ้านของตนเอง จำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 รองลงมาคือ อยู่อาศัยกับบ้านพ่อ – แม่ จำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 และพักอาศัยบ้านเพื่อน มีจำนวนน้อยที่สุด คือ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9

ส่วนใหญ่มีลักษณะที่พักอาศัยเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว จำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 45.1 รองลงมา คือ มีลักษณะที่พักอาศัยเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้น จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 19.1 และมีลักษณะที่พักอาศัยเป็นตึกแถว มีจำนวน น้อยที่สุด คือ ลักษณะที่พักอาศัยเป็นตึกแถว จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4

นอกจากนั้น พบว่ามีประชากรที่มีถิ่นฐานต่างอำเภอ ย้ายเข้าทำงานที่ตัวเมืองในปริมาณที่มาก ถ้าเทียบกับจำนวนสุ่มตัว 155 ราย ใน อ.เมืองนครศรีฯ มีเพียง 100 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.52 ที่ประชากรมีภูมิลำเนาเดิม อีก ร้อยละ 44.48 เป็นประชากรที่ มีภูมิลำเนาต่างอำเภอ แต่เข้ามาทำงานในตัวเมือง จ.นครศรีฯ มี 21 อำเภอ 2 กิ่ง

ส่วนที่ 2
ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่พักอาศัยเป็นของตนเอง

กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ต้องการซื้อโครงการของหน่วยงานภาคเอกชน จำนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 59.6 รองลงมาคือ ต้องการซื้อโครงการของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 40.4
กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ต้องการ…
อันดับที่ 1 ลักษณะบ้านแบบบ้านเดี่ยวชั้นครึ่ง พื้นที่ > 50 ตร.วา

ราคา 2-2.5 ล้านบาท จำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 30.64

อันดับที่ 2 ลักษณะบ้านแบบ ทาวเฮาส์ พื้นที่ 18-30 ตร.วา

ราคา 1-1.5 ล้านบาท จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 20.43

อันดับที่ 3 ลักษณะบ้านแบบ บ้านแฝด พื้นที่ 35-50 ตร.วา

ราคา 1.5-2 ล้านบาท จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 13.19

อันดับที่ 4 ลักษณะบ้านแบบ บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ > 50 ตร.วา

ราคา 2.75-3 ล้านบาท จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 7.23

และ ต้องการลักษณะบ้านแบบ บ้านแฝด พื้นที่ 35-50 ตร.วา

ราคา 2 ล้านบาท ขึ้นไป มีจำนวนน้อยที่สุด คือ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.13

ต้องการบ้านพักอาศัยราคา 2,000,001-2,500,000 บาท จำนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 32.77 รองลงมาคือ ต้องการบ้านพักอาศัยราคา 1,000,001-1,500,000 บาท จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 20.43และ ต้องการบ้านพักอาศัยราคา มากกว่า 3,500,000 บาท จำนวนน้อยที่สุด คือ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7
ต้องการขนาดของพื้นที่ของบ้านพักอาศัย ไม่เกิน 50 ตารางวา จำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 51.60 รองลงมาคือ ต้องการขนาดของพื้นที่ของบ้านพักอาศัย 51-100 ตารางวา จำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 89 และต้องการขนาดของพื้นที่ของบ้านพักอาศัย 151 ตารางวาขึ้นไป มีจำนวนน้อยที่สุด คือ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.40
ต้องการลักษณะของบ้านพักอาศัยเป็นบ้านเดี่ยวชั้นครึ่ง จำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 34.47 รองลงมาคือ ต้องการลักษณะของบ้านพักอาศัยเป็น ทาวน์เฮาส์ จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 23.83 และต้องการลักษณะของบ้านพักอาศัยเป็นอาคารพาณิชย์ มีจำนวนน้อยที่สุด คือ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 15.32
ต้องการลักษณะของบ้านพักอาศัยเป็นบ้านเดี่ยวชั้นครึ่ง จำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 34.47 รองลงมาคือ ต้องการลักษณะของบ้านพักอาศัยเป็น ทาวน์เฮาส์ จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 23.83 และต้องการลักษณะของบ้านพักอาศัยเป็นอาคารพาณิชย์ มีจำนวนน้อยที่สุด คือ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 15.32
ต้องการห้องนอนในบ้านพักอาศัย 3 ห้องนอน จำนวน 159 คิดเป็นร้อยละ67.7 รองลงมาคือ ต้องการห้องนอนในบ้านพักอาศัย 2 ห้องนอน จำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3
ต้องการห้องนอนในบ้านพักอาศัย 3 ห้องนอน จำนวน 159 คิดเป็นร้อยละ67.7 รองลงมาคือ ต้องการห้องนอนในบ้านพักอาศัย 2 ห้องนอน จำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3
ต้องการห้องน้ำในบ้านพักอาศัย 2 ห้องน้ำ จำนวน 179 คิดเป็นร้อยละ76.2 รองลงมาคือ ต้องการห้องน้ำในบ้านพักอาศัย 3 ห้องน้ำ จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8
ต้องการที่จอดรถที่สามารถจอดรถได้ 2 คัน จำนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมาคือ ต้องการที่จอดรถที่สามารถจอดรถได้ 1 คัน จำนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5
ต้องการเดินทางจากบ้านพักอาศัยไปยังที่ทำงานเป็นระยะทาง 5 – 10 กิโลเมตร จำนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 64.7 รองลงมาคือ ต้องการเดินทางจากบ้านพักอาศัยไปยังที่ทำงานเป็นระยะทาง 11 – 15 กิโลเมตร จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 21.7 และ ต้องการเดินทางจากบ้านพักอาศัยไปยังที่ทำงานเป็นระยะทาง 25 กิโลเมตรขึ้นไปมีจำนวนน้อยที่สุด คือ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1
ต้องการเดินทางจากบ้านพักอาศัยไปยังที่ทำงานในระยะเวลา ไม่เกิน 10 -15 นาทีจำนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3 รองลงมาคือ ต้องการเดินทางจากบ้านพักอาศัยไปยังที่ทำงานในระยะเวลา16 – 25 นาที จำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 3และ ต้องการเดินทางจากบ้านพักอาศัยไปยังที่ทำงานในระยะเวลา 26 นาทีขึ้นไปมีจำนวนน้อยที่สุด คือ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3
ต้องการสิ่งของสมนาคุณเป็นเฟอร์นิเจอร์ จำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 53.2 รองลงมา คือ ต้องการของสมนาคุณเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8
ส่วนที่ 3
ข้อมูลทางการเงินและการผ่อนชำระ

กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ต้องการผ่อนไม่เกิน 11-15 ปี จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 รองลงมาคือ ซื้อด้วยเงินสด จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 และ ต้องการผ่อนไม่เกิน 21 -30 ปีจำนวนน้อยที่สุด คือ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 15.7
ต้องการผ่อนต่อเดือนเป็นเงิน 15,001-20,000 บาท จำนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 43.83 รองลงมาคือ ต้องการผ่อนต่อเดือนเป็นเงิน 8,001-15,000 บาท จำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 37.02 และ ต้องการผ่อนต่อเดือนเป็นเงินมากกว่า 25,001 บาทขึ้นไปจำนวนน้อยที่สุด คือ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 8.51
ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อบ้านพักอาศัย ตั้งแต่ 1-3 เดือน
จำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 36.6 รองลงมาคือ ใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อบ้านพักอาศัย

ตั้งแต่ 4-6 เดือน จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 28.9 และ ใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ

บ้านพักอาศัย 1 ปีขึ้นไปมีจำนวนน้อยที่สุด คือ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความต้องการที่อยู่อาศัยในด้านค่าใช้จ่ายในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 89) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ต้องการบ้านที่ราคาเหมาะสมกับรายได้ของครอบครัว(ค่าเฉลี่ย 3.40 ) ในระดับมากที่สุด ต้องการบ้านที่พึงพอใจแต่ดอกเบี้ยเงินกู้ ผ่อนชำระแบบปกติ (ค่าเฉลี่ย 3.11) ต้องการผ่อนชำระโดยใช้เวลาน้อยกว่า 20 ปี (ค่าเฉลี่ย 2.70) ต้องการผ่อนชำระโดยใช้เวลานาน 20 ปี หรือมากกว่า (ค่าเฉลี่ย 2.84) ในระดับมาก ต้องการบ้านที่พึงพอใจแต่มีราคาสูง (ค่าเฉลี่ย 2.42) ในระดับน้อย
ส่วนที่ 4
ข้อมูลความต้องการด้านค่าใช้จ่าย

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความต้องการที่อยู่อาศัยในด้านค่าใช้จ่ายในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 2.89) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ต้องการบ้านที่ราคาเหมาะสมกับรายได้ของครอบครัว(ค่าเฉลี่ย 3.40 ) ในระดับมากที่สุด ต้องการบ้านที่พึงพอใจแต่ดอกเบี้ยเงินกู้ ผ่อนชำระแบบปกติ (ค่าเฉลี่ย 3.11) ต้องการผ่อนชำระโดยใช้เวลาน้อยกว่า 20 ปี (ค่าเฉลี่ย 2.70) ต้องการผ่อนชำระโดยใช้เวลานาน 20 ปี หรือมากกว่า (ค่าเฉลี่ย 2.84) ในระดับมาก ต้องการบ้านที่พึงพอใจแต่มีราคาสูง (ค่าเฉลี่ย 2.42) ในระดับน้อย

ส่วนใหญ่มีระดับความต้องการที่อยู่อาศัยในด้านรูปแบบในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 91) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ต้องการบ้านที่เน้นประโยชน์ใช้สอยได้มาก (ค่าเฉลี่ย 3.39ต้องการรูปแบบบ้านที่มาตรฐานการก่อสร้างสูง (ค่าเฉลี่ย 3.49) ต้องการบ้านที่ใช้วัสดุการก่อสร้างที่ทันสมัย (ค่าเฉลี่ย 3.27) ต้องการบ้านที่ใช้วัสดุก่อสร้างแบบ ประหยัด (ค่าเฉลี่ย 3.52) ระดับมากที่สุด
ต้องการซื้อที่ดินเปล่าและออกแบบออกแบบ บ้านด้วยตนเอง (ค่าเฉลี่ย 2.91) ต้องการบ้านที่ บริษัทเอกชนออกแบบ (ค่าเฉลี่ย 2.65) ต้องการรูปแบบบ้านที่ทันสมัยตามแบบท้องตลาด (ค่าเฉลี่ย 3.12) ต้องการรูปแบบบ้านที่เป็นแบบประหยัด เช่น แบบบ้านเอื้ออาทร (ค่าเฉลี่ย 2.51)

ส่วนที่ 4
ระดับความต้องการ ด้านสวัสดิการ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความต้องการที่อยู่อาศัยในด้านสวัสดิการในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 11) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ต้องการบ้านที่มีรถสวัสดิการของโครงการ รับ-ส่ง ลูกหลานจากบ้านที่ซื้อเป็นของตนเองไปที่สถานศึกษา (ค่าเฉลี่ย 3.26) ต้องการสวัสดิการ การกู้เพื่อซื้อบ้านเป็นของตนเองกับธนาคารพาณิชย์ ที่มีความร่วมมือกับรัฐบาลในเรื่องสิทธิพิเศษต่าง ๆ (การค้ำประกัน ,การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ , สิทธิกู้ได้เต็มจำนวนราคาบ้าน) (ค่าเฉลี่ 3.34) ระดับมากที่สุด ต้องการซื้อบ้านที่มีสวัสดิการ ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ยามรักษาการณ์ ,กล้องวงจรปิด) (ค่าเฉลี่ย 3.33) ในระดับมาก ต้องการให้มีสวัสดิการกู้เงินแบบพิเศษ จากรัฐบาลที่มีดอกเบี้ยต่ำกว่าท้องตลาด (ค่าเฉลี่ย 2.92) ต้องการสวัสดิการ การกู้เงินของรัฐบาลที่สามารถกู้ได้เต็มจำนวนราคาบ้านและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในเรื่องการค้ำประกันและการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ (ค่าเฉลี่ย 3.14)
ส่วนที่ 5
ระดับความต้องการด้านสภาพแวดล้อม

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความต้องการที่อยู่อาศัยในด้านสภาพแวดล้อม ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.21) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ต้องการบ้านที่อยู่ในเขตชุมชนที่เจริญแล้ว(ค่าเฉลี่ย 3.47)ต้องการบ้านที่อยู่ในเขตชุมชนเมืองใหม่ (ค่าเฉลี่ย 3.27) ต้องการบ้านที่ติดถนนใหญ่ที่สามารถเดินทางได้สะดวกและมีความปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 3.49) ระดับมากที่สุด ต้องการบ้าน ที่มี คลับเฮ้าส์ สระว่ายน้ำ ฟิตเนส ฯลฯ (ค่าเฉลี่ย 3.37) ต้องการบ้านที่อยู่ร่วมกันกับชุมชนอาชีพอื่น (ค่าเฉลี่ย 3.02)ต้องการบ้านที่อยู่ใกล้กับที่ทำงานของท่าน (ค่าเฉลี่ย 2.98) ต้องการเฉพาะส่วนสารธารณะภายในหมู่บ้าน (ค่าเฉลี่ย 2.87)
ข้อมูลการวิจัยตลาด บริษัท แอดวานซ์รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
โทร. : 02-509-7219 มือถือ: 098-309-8297

Hits: 19

บริษัทวิจัยตลาด แอดวานซ์ รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลแตนท์ รับทำวิจัยตลาด เป็น บริษัทวิจัย ทีมงานวิจัยมีประสบการณ์ เก็บข้อมูล กลั่นกรอง คัดสรรค์ กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้ผล วิจัยตลาด ที่แม่นยำ นำไปใช้วางแผน กลยุทธ์การตลาด ชี้นำแนวทางการตลาดได้อย่างชัดเจน
eco-frame จำหน่าย กรอบรูปราคาโรงงาน กรอบรูปราคาส่ง https://www.eco-frame.com
จำหน่าย โน๊ตบุ๊คมือสอง เมนบอร์ดมือสอง บริการ ซ่อมโน๊ตบุ๊ค และ ซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค ซ่อมเมนบอร์ด บทความ เรียนซ่อมโน๊ตบุ๊ค, สอนซ่อมโน๊ตบุ๊ค, ข้อมูลการ สอนซ่อมเมนบอร์ด สำหรับผู้ที่สนใจ เรียนซ่อมเมนบอร์ด เพื่อเป็นอาชีพเสริม หรือเปิดร้าน ซ่อมบอร์ดโน๊ตบุ๊ค
บริการ รถตู้ รถบัส VIP ให้ช่า รถตู้รับส่งพนักงาน, รถบัสรับส่งพนักงาน, รถรับส่งพนักงาน
หจก.โฮมไอทีเซอร์วิส รับซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (printer) จำหน่ายอะไหล่เครื่องปริ้น ซ่อมเครื่องพิมพ์ รับซ่อมโน๊ตบุ๊ค ซ่อมปริ้นเตอร์ ทุกรุ่นทุกอาการเสีย