Shop

Hits: 9

บริษัทวิจัยตลาด แอดวานซ์ รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลแตนท์ รับทำวิจัยตลาด เป็น บริษัทวิจัย ทีมงานวิจัยมีประสบการณ์ เก็บข้อมูล กลั่นกรอง คัดสรรค์ กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้ผล วิจัยตลาด ที่แม่นยำ นำไปใช้วางแผน กลยุทธ์การตลาด ชี้นำแนวทางการตลาดได้อย่างชัดเจน
eco-frame จำหน่าย กรอบรูปราคาโรงงาน กรอบรูปราคาส่ง https://www.eco-frame.com
จำหน่าย โน๊ตบุ๊คมือสอง เมนบอร์ดมือสอง บริการ ซ่อมโน๊ตบุ๊ค และ ซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค ซ่อมเมนบอร์ด บทความ เรียนซ่อมโน๊ตบุ๊ค, สอนซ่อมโน๊ตบุ๊ค, ข้อมูลการ สอนซ่อมเมนบอร์ด สำหรับผู้ที่สนใจ เรียนซ่อมเมนบอร์ด เพื่อเป็นอาชีพเสริม หรือเปิดร้าน ซ่อมบอร์ดโน๊ตบุ๊ค
บริการ รถตู้ รถบัส VIP ให้ช่า รถตู้รับส่งพนักงาน, รถบัสรับส่งพนักงาน, รถรับส่งพนักงาน
หจก.โฮมไอทีเซอร์วิส รับซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (printer) จำหน่ายอะไหล่เครื่องปริ้น ซ่อมเครื่องพิมพ์ รับซ่อมโน๊ตบุ๊ค ซ่อมปริ้นเตอร์ ทุกรุ่นทุกอาการเสีย

หนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ของผู้ใช้บริการ

( Consent Form)

วันที่..............................................

ชื่อโครงการ.............................................................................

 

สำหรับกระบวนการยื่นคำขออนุญาตตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) ............................................ ..................................................................................... บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่..............................................

ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน.....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

ซึ่งต่อไปในหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ เรียกว่า “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”

“ให้”ความยินยอม                  “ไม่ให้” ความยินยอม

แก่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้แก่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้เรียกว่า “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

๑. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ต่อกระบวนการ พิจารณาเพื่อประเมิน ความเป็นไปได้เบื้องต้นทางด้านการตลาดของโครงการวิจัยด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในสาขาอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ท่านต้องการขอรับทุนฯ ทั้งนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่า ทางตรงหรือทางอ้อม อาทิเช่น ชื่อ นามสกุลผู้เสนอโครงการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตำแหน่ง หน่วยงาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ วุฒิทางการศึกษา รูปถ่าย ทักษะ ความรู้ความสามารถ ขอบเขตและข้อมูลของงานวิจัย เป็นต้น

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็น ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

 

๒. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ไม่แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ ๑. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล จะไม่สามารถพิจารณาหรือดำเนินการการขอรับทุนฯ ดังกล่าวได้

 

๓. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอัตโนมัติผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การใช้คุกกี้ (Cookies) อีเมล์ หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน หรือควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลภายนอก เช่น บุคคลที่ท่านอ้างอิง

 

๔. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม เช่น ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาการขอรับทุนฯ ข้อมูลที่ใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการขอรับทุนฯ หรือทำนิติกรรมต่างๆ

 

๕. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น บุคลากรของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล คู่ค้าและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อการวิเคราะห์ คัดสรรและนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ สิทธิประโยชน์ รายการส่งเสริมการขาย หรือข้อเสนอต่างๆ ของคู่ค้าและ/หรือพันธมิตร

 

๖. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะจัดเก็บไว้ตลอดโครงการ หรือตามกฎหมาย และอีกไม่เกิน ........ ปีนับตั้งแต่ใบอนุญาตสิ้นอายุ กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ผ่านการคัดเลือก ผู้ควบคุมข้อมูลจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ไม่เกิน.......ปี หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

 

๗. ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ การเปิดเผยข้อมูลจะกระทำเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ ๑. ข้างต้น หรือตามหมายเรียก คำสั่งของศาลหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมจากเจ้าข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

 

๘. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังต่อไปนี้

๘.๑ ถอนความยินยอม เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมาย ทั้งนี้ การถอนความยินยอม ย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบตามที่กำหนดไว้

๘.๒ ขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอมได้

๘.๓ ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้

๘.๔ คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย

๘.๕ ขอให้ทำลายหรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้

๘.๖ ขอให้ดำเนินการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีตามที่กฎหมายกำหนด

๘.๗ แจ้งให้ดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้

๘.๘ มีสิทธิร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคำร้องขอใช้สิทธิของท่านและดำเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

 

๙. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อได้ที่

๙.๑ กอง/กลุ่ม..............................................................ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เลขที่ ............................................................................ โทรศัพท์ : ............................ โทรสาร : ....................................... อีเมล : ..............................................

ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาและลงชื่อ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดจากเอกสารชี้แจงข้อมูล และรับทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและมีความเข้าใจดีแล้ว

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมหรือปฏิเสธไม่ให้ความยินยอมในเอกสารนี้ด้วยความสมัครใจ ปราศจากการ บังคับหรือชักจูง และข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้าสามารถถอนความยินยอมนี้เสียเมื่อใดก็ได้เว้นแต่ในกรณีมี ข้อจากัดสิทธิตามกฎหมายหรือยังมีสัญญาระหว่างข้าพเจ้ากับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ที่ให้ ประโยชน์แก่ข้าพเจ้าอยู่

กรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์จะขอถอนความยินยอม ข้าพเจ้าทราบว่าการถอนความยินยอมจะมีผลทำให้ ข้าพเจ้าอาจไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการหรือไม่สามารถใช้บริการได้ และข้าพเจ้ารับทราบว่าการถอนความยินยอมดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วก่อนการถอนความยินยอม

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเก็บรวบรม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งระบุไว้ด้านบนของหนังสือให้ความยินยอมนี้อย่างชัดเจนแล้ว

 

 

ลงชื่อ...........................................................ผู้ให้ความยินยอม/ผู้ให้ข้อมูล

(..............................................................)

วันที่.....................................